Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Meslek Yüksekokulunun Görevleri

-          Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek,

-          Bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak

-          Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

-          Yılda iki veya üç dönem olmak üzere önlisans derecesine sahip iki yıllık eğitim öğretim faaliyetini yürütmek

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 20. maddesi gereğince yüksekokulun organları yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu olarak belirtilmiştir. Yüksekokulun organlarının görev, yetki ve sorumlulukları yine aynı kanunun 20. maddesinin 16., 17. ve 18.maddelerine yaptığı atıf ile belirlenmiştir. Buna göre organların görevleri şu şekildedir:

 

Meslek Yüksekokulunun Müdürü

Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Meslek Yüksekokulu Müdürü’nün görevleri şöyledir:

- Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek,

- Meslek yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

- Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,

- yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

- Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

- 2547 Sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Meslek Yüksekokulu Kurulu

Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Meslek Yüksekokulu Kurulu, bu kanunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Akademik bir organ olan Yüksekokul Kurulunun görevleri şu şekildedir.

- Yüksekokulun, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

- Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna üye seçmek,

- 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Meslek yüksekokulu yönetim kurulu, bu kanunla fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. İdari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olan Yüksekokul Yönetim Kurulunun görevleri şöyledir:

- Yüksekokul yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

- Meslek yüksekokulu kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında yüksekokul müdürüne yardım etmek,

- Meslek Yüksekokulunun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

- Meslek Yüksekokulunun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

- Meslek Yüksekokul müdürünün yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

- Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermektir.

 

Yönetimin yetkili kurullarında alınması gereken kararlarda yönetim kadrosunca öncelikli olarak görüş alışverişinde bulunularak, yapıcı liderlik rolü üstlenilmekte, gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak, mevzuata uygun karar alınmaktadır.  Ayrıca Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında hukuk devleti ilkesine bağlı, demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim modeli benimsenmektedir.