Sıkça Sorulan Sorular

İLK KAYIT – KAYIT YENİLEME VE KAYIT SİLME

İlk kayıt tarihi ÖSYM tarafından bastırılıp öğrencilere gönderilen yerleştirme kılavuzunda belirtilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin ve Fakültemizin web sitesine girerek de öğrenilebilir.
İlk kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen tarihlerde Fakültemizde yapılmaktadır. Fakültemizi kazanan öğrenciler kayıt için gerekli bilgi ve belgelere Fakültemiz ve Üniversitemiz web sayfasından ulaşabilir. Kayıtlar yüz yüze ve E-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sayfamızda yayınlanan belgelerle kayıt tarihleri içinde şahsen de yaptırabilirler.
İlk kayıt tarihleri süresinde kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.
Fakültemiz ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan duyurulara göre öğrenci şahsen kayıt yaptıracaktır. Kayıt için gerekli belgelerle birlikte noterden alınan Vekâletname ile de kayıt yaptırabilirler.
Süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler Akademik Takvimde yayınlanan Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuru tarihleri içinde dilekçe verebilir. Mazereti, ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk 3 (üç) işgünü içerisinde tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt yeniletmediği yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.
Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders ekleme- bırakma tarihlerinde Öğrenci İşleri bürosu yardımı ile düzeltilebilir.
Kayıt yenileme raporuyla birlikte okulumuzun öğrenci işlerine giderek gerekli işlemler yapılır.
Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve Senatonun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.
Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, final tarihleri ve bütünlemesi olan birimler için bütünleme tarihleri belirtilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yayınlanan Akademik Takvimde duyurulur.
Öğrencinin sağlık raporu ile özürlü sayılabilmesi için hastalığının, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinin, ilgili uzmanlık alanındaki hekimlerinden alınmış raporlarla, zorunlu durumlarda herhangi bir resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinden alınmayan raporların ilgili birimin Yönetim Kurulunca gerek görüldüğünde Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanelerinde incelenmesi istenebilir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.  Sadece Ara sınav tarihlerinde rapor geçerlidir. Öğrenci, raporunu dilekçesine ekleyerek ilgili birime (bölüm sekreterliği) teslim eder. Final ve Bütünleme sınavlarında rapor geçersizdir.
Ara Sınava girmeyen Finale girebilir.  Ara sınav ve Finale girmeyen Bütünlemeye giremez. Final sınavına girdiyse öğrenci bütünlemeye girebilir.
Bütünleme başvurusu OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden Bütünleme başvuru linkinden yapılır. FD ve FF olan ders notları otomatik olarak sistem tarafından yüklenir.
Geçmiş olduğu dersi yükseltmeye alıp o dersten başarısız olursa o dersten kalmış olunur. Bütünleme sınavında alınan not geçerli olur.
Azami süreler içinde kalmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği sekiz yarıyıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.


KATKI PAYI

Katkı payı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarı bölüm/programlarına göre ayrı ayrı katkı payı Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.
Katkı payı zamanında ödenmezse öğrenci kayıt yaptıramaz ve o yarıyıl öğrenim hakkını kaybeder.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanarak kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren veya okul değiştiren öğrencilerin katkı payı ücretleri geri ödenmez.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080918-2.htm

Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarıyıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden (Kaydını Bir Dönemden fazla dondurduysa) kayıtlarını dondurdukları dönemi takip eden yarıyılda katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.
İkinci Öğretim öğrencileri ve Program süresini (lisans 4 yıl) doldurmuş olan birinci öğretim öğrencileri Katkı Payı Yatırmalıdır. Program süresini doldurmayan BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencilerinin herhangi bir ücret yatırmalarına gerek yoktur.

İkinci öğretim bölüm/programlarında öğrenim gören öğrenciler her dönem sonunda başarı sıralamasında  %10’a girerlerse üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öder.

Her dönem sonunda %10’luk dilim öğrencileri Fakültemiz web sayfasında ilan edilir.

Muaf olan dersler varsa öğrenciler %10’luk dilime giremez. Dönem not ortalaması yüksek ama bir dersten devamsızlığı ve bir dersten başarısız olan öğrenciler %10’luk dilime giremez. Değerlendirme yapılırken öğrencinin bulunduğu dönemin bütün derslerini almış olması zorunludur.

KAYIT DONDURMA

Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl / yılsonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin Yönetim Kurulu Karar verebilir.
Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla dört yarıyıl süre için kayıt dondurabilir.
Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci Eğitim-Öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde başvuru yapabilir.

Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen ve en az üç ayrı tabip imzalı raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

İlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

 MUAFİYET

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla yerleştirilen veya yatay geçişle gelen öğrencilerin, eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri kabul edilmez. Herhangi bir dersten muafiyet talebi kabul edilen öğrenci, daha sonra bu derse not yükseltmek amacıyla ders kaydı yapabilir. Öğrencinin, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediğini belirten dilekçesine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylı ders içeriklerini ve transkriptini eklemesi gerekir. Muaf olunmak istenen ders farklı bir dilde alınmış ise onaylı Türkçe ders içeriğinin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Ders Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi 7. Maddesinin (2) bendine göre öğrenci, muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar muafiyet talebinde bulunduğu ders/ derslere devam etmekle yükümlüdür.
Ders muafiyetinde, ders/derslerin içerik ve saat yönünden en az % 75 benzerlik göstermesi gerekir. Hesaplama sonucunda ders/derslerin saatinin küsuratlı çıkması durumunda çıkan sonuç en yakın tamsayıya yuvarlanır ve çıkan sonuç en yakın harf notuna dönüştürülür.

YÖK (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce) dersleri için ders içeriklerine gerek yoktur.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16195&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatay%20ge%C3%A7i%C5%9F

Öğrencinin eğitim-öğretim programında yer alan tüm dersler içerisinde muaf olduğu derslerin kredisi 30 kredi (AKTS)’den az ise 1 inci sınıfa, 30-89 kredi (AKTS) ise 2 inci sınıfa, 90-119 kredi (AKTS) 3 üncü sınıfa ve 120 kredi (AKTS) üzeri ise 4 üncü sınıfa intibak edilir. İlgili yarıyıl/yılda muaf olunmayan dersler alttan ders olarak öncelikle alınır.
Öğrenciler yönetim kurulu kararına ilişkin itirazını tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime yapar.

DERSLER

Üniversitede dersler, ilgili birimlerin teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenmektedir. Ders programları ilgili bölüm/programın teklifi ve ilgili birimin kararıyla belirlenip öğrencilere ilan edilmektedir.
Ders kaydının sunusuna  http://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/2017-2018-guz-kayit-yenileme-duyurusu.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.
GNO’ su 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerden not yükseltmek amacıyla ders yükleri bulundukları yarıyılın ders yükünün 2/3 katını aşmayacak şekilde artırılabilir. GNO’ su 1.80’den az olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde bulunduğu yarıyıldaki ders yükünün 2/3 katını aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders alabilir.
Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin teorik derslere % 70’ten, uygulamalara % 80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Bir derse kaydolup sınava girme şartlarını yerine getiren, ancak başarılı olamayan öğrenciler, teorik ve uygulamalı dersleri tekrar ederken o dersin uygulaması hariç devam şartı aranmaz. Ülkemizi veya üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler ilgili birim yönetim kurulunca o süre içindeki derslerden ve sınavlardan izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.
Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız derslerin alınması gerekmektedir.

 DANIŞMANLIK

Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanıdır. Öğrencilerin kayda girmeden önce, alacakları dersler ile ilgili olarak danışmanları ile görüşmeleri önerilir.

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI

Öğrencinin başarısı yarıyıl içi notları ile yarıyıl ve bütünleme sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Yarıyıl içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara ve benzeri çalışmalara verilen notlardan oluşur.
Kayıt yenilemeyen ve dersten devamsızlığı olan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremez.
Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, final tarihleri ve bütünlemesi olan birimler için bütünleme tarihleri belirtilir.
Öğrencinin genel olarak akademik başarısı, o yarıyıla kadar almış olduğu bütün derslerin notlarının kredileri ile çarpılarak bunun toplamının, derslerin kredi toplamlarına bölünmesiyle bulunur.
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilan edilmesi gerekmektedir.
Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurulabilir. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kâğıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kâğıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 
Mazeret sınavına da diğer sınavlarda olduğu gibi maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

Öğrencinin sağlık raporu ile özürlü sayılabilmesi için hastalığını, sağlık kurumlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. (14.04.2016 tarihli ve 453/12 Senato Kararı ile Değişik)

Öğrencinin ailesinin oturduğu yerde olağandışı doğa olaylarının olması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olması veya sınavlarına girememesi halinde olağandışı doğa olayının yaşandığı il ya da ilçe yöneticisinden alacağı belge ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde ise, hastalıkta sağlık kurulu raporu, ölümü durumunda resmi bir belge istenir.

Yargı içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin ilgili disiplin yönetmeliğine göre öğrencilik hakkını kaldırmayan veya bu hakkın kalkmasını gerektirmeyen geçici tutukluluk durumunda öğrenci mazeretli sayılır.

‍ 

 TEK DERS SINAVI

Tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.
Tek ders sınavından, mezuniyetine esas bütün derslerini başarmış sadece devamını yerine getirdiği bir dersten başarısız olan öğrenciler yararlanır.
Tek ders sınavında başarısız olanlar takip eden yarıyıllarda tekrar tek ders sınavına giremezler. Bu sınava öğrencinin bir defa girme hakkı vardır.
Kendisi için tek ders sınavı açıldığı halde girmeyen veya giremeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır. Bir daha kendisi için tek ders sınavı açılmaz.
Diğer sınavlarda olduğu gibi tek ders sınavına da itiraz edilebilir.
Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan öğrenci, genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler istekleri halinde DC veya DD notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.

YATAY GEÇİŞ

Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakültelerin yönetim kurullarının kararı ile yapılır.  Kurumlar arası yatay geçiş (GNO ile), Merkezi Puan ile  (YKS Yerleştirme Puanı ile) ve Kurum içi yatay geçiş şeklindedir. Ayrıca yurtdışından yatay geçişlerde yapılabilmektedir.
Yatay Geçiş şartları ve istenilen belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yayınlanmaktadır.
Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişlerin koşulları diğer üniversitelerden yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerle aynıdır.

ÖĞRENİM SÜRESİ

2547 sayılı Kanun’un 44. maddesinin birinci paragrafı uyarınca; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, beş yıllık programlar için sekiz ve altı yıllık programlar için dokuz yıllık azami öğrenim hakkı vardır.
Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

DİSİPLİN

Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.
Disiplin soruşturması, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki Disiplin Cezaları ve Suçları başlığıyla belirtilen suçları işlemeleri halinde yapılmaktadır.
Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı sürece öğrencinin sicilinden silinmez.
Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.
Disiplin soruşturması, her birimin soruşturma yapmaya yetkili amirleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yapılabilir.

MEZUNİYET VE DİPLOMA ALMADA İSTENİLEN BELGELER

Bir öğrencinin okumakta olduğu programdan mezun olabilmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesinde belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16195&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0Z%C4%B0N

Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’ sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek ders tekrarı yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler tek ders sınav sonuçlarının ilânını takip eden bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Alınan son not/notlar geçerlidir.
Öğrenci, mezun olduğu Fakültenin öğrenci işlerinden aldığı öğrenci kimlik kartını veya aldıysa Geçici Mezuniyet Belgesini vermek zorundadır. Diploma ve diploma eki, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir.
Diploma, diploma eki, sertifikalar ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma ve diploma eki, Öğrenci Kimliği veya geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir.
Diplomasını veya verilmiş ise geçici mezuniyet belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilanı suretini eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur. Geçici Mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir. Diplomasını kaybedenlere ise ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararına istinaden ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir. Diplomanın ikinci nüshası da kaybedilmişse ikiden fazla kaybedenlere kaçıncı defa verildiğini belirtmek kaydıyla ikinci nüsha diploma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, düzenlenme tarihinde görevde bulunan Fakültelerde Dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

YAZ OKULU

Yaz dönemi takvimi,  Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenir. Final sınav günleri bu süreye dâhil değildir.
Yaz döneminde açılması öngörülen dersler; tercihen dersi güz/bahar yarıyılında vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca fakültemiz web sayfasında ilan edilir.
Yaz dönemine katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda yaz dönemi öğretim ücreti alınır.
Yaz döneminde çakışması nedeniyle bırakılan veya açılmayan derslerin ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda öğrencilere iade edilir.
Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, yaz döneminde; bir öğrenci toplam 20 krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir. Bir dersin kredisinin 20’nin üzerinde olması durumunda dersin açılıp açılmayacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Yabancı dil hazırlık programına kayıtlı öğrenciler haftalık en az 30 kredi ders alabilir.
Öğrenci yaz döneminde almak istediği dersi, Üniversite içinde veya dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu dersler hariç, yaz okulunda öğrencinin; bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az %70’ini, varsa uygulama ve laboratuvarın en az % 80’ini takip etmesi ve başarılı olması ayrıca yaz okulunda yapılan ara sınavlara katılması gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıflarında devam zorunluluğu, 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen hükümler çerçevesinde hesaplanır.

Bir dersin bulunduğu eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması bu dersin yaz döneminde devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, dersin bulunduğu dönemde devam yükümlülüğünü yerine getirmiş, ancak yaz döneminde devamsız olan öğrenciler ile dersi ilk kez yaz döneminde alan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler normal döneminde bu dersin devamını almak zorunda değildir.

Yaz Okulu Programı kapsamında farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin not işlemleri, tek ders sınav başvuru tarihinden önce tamamlanan ve tek ders sınavına girebilmek için gerekli koşullara sahip olan öğrenciler yaz okulu sonu tek ders sınavına katılabilir.

Yaz döneminde Üniversitenin bölüm/programlarından alınan derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun belirlenmesi, 29/8/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır.

Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. 

Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diğer yükseköğretim kurumlarından yaz döneminde ders alan öğrencilerin notlarının uyarlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesi hükümleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.